Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Down Sendromu Derneği (DSD) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, DSD’ye destek veren bağışçılarımızın, gönüllülerimizin, ailelerimizin, tüm paydaşlarımızın ve dernek ile ilişkili tüm şahısların her türlü kişisel verilerinin 07.04.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) kapsamına uygun işlenmesi, muhafaza edilmesi ve korunmasına büyük önem veriyoruz.

Siz değerli bağışçılarımız, gönüllülerimiz, ailelerimiz ve paydaşlarımız kişisel verilerinizi birçok kanaldan derneğimiz ile paylaşabiliyorsunuz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun kapsamında DSD tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Derneğimize ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek; bağış, gönüllülük, eğitim ve savunuculuk çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilecektir.

Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan mevzuattaki sınırlar çerçevesinde işlemekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

 

VERİ GİZLİLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Tanımlar  [1]

İşbu aydınlatma metninde geçen; 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, Down Sendromu Derneği: İçerenköy Mahallesi Eski Evler Sokak Çetin Ceylan Sitesi No:7/3 İçerenköy, Ataşehir / İstanbul Türkiye adresinde mukim Down Sendromu Derneği’ni, 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 

Veri Sorumlusu 

KVKK uyarınca muhatap, bağışçı, bursiyer, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hizmet alan, desteklenen, program ortağı ve/veya dernek çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Down Sendromu Derneği tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

• Doğru ve gerektiğinde güncel

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Down Sendromu Derneği’nin ve onun çatısı altındaki iktisadi işletmelerin altında yer alan hizmet faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı 

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Down Sendromu Derneği’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, vakıf yöneticileri/çalışanları, Down Sendromu Derneği  yönetimi/güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir. 

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Down Sendromu Derneği tarafından 

• Telefonda / eposta yoluyla / web sitesi yoluyla veya bizzat başvurunuz esnasında sözlü olarak  • Down Sendromu Derneği Web Siteleri İletişim Formları  • Down Sendromu Derneği Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları  • Burs Başvuru Formları  • İş Başvuru Formları  • Etkinlik katılım ve kayıt formları gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Down Sendromu Derneği’nin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu sözleşmede belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Down Sendromu Derneği’ne yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla İçerenköy Mahallesi Eski Evler Sokak Çetin Ceylan Sitesi No:7/3 İçerenköy, Ataşehir / İstanbul Türkiye adresine ulaştırmanız ya da ilgili formu ds@downturkiye.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 


[1] 24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan alınmıştır.