TÜRKİYE DOWN SENDROMU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


BİRİNCİ BÖLÜM
Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Madde 1-Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: “Türkiye Down Sendromu Derneği”dir.

Derneğin Merkezi: Büyükdere Cad. No:119 Nevtron İş Hanı Kat:9/B 34387 Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul’dadır. Derneğin merkezi İstanbul’dur.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı*

Madde 2- Dernek, Down sendromlu bireylerin mutlu, sağlıklı, bağımsız, üretken, toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmelerini sağlamaya; ailelerin ve toplumun bilinçlendirilmesine, toplumun engellilik algısını geliştirmeye ve uluslar arası platformda Down sendromu ile ilgili araştırmaları takip ederek Türkiye’de uygulamasını sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak gelişime liderlik edecek projeler üreten bir danışma, araştırma ve uygulama merkezi oluşturmak ve Down sendromlu insanlar hakkında toplumda farkındalık yaratılmasına yardımcı olmak, ayrıca; amaç edindiği hizmetlerin herkesin yararına açık olacağı, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmadığı ve yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisinin (2/3) dernek amaçlarına harcanması amacıyla kurulmuştur.

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi
Madde 3-

 • Uzman ve aile eğitimleri organize etmek. Yurtdışına eğitime uzman göndermek, yurtdışından eğitim için uzman getirmek. Eğitim programları hazırlamak, yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla işbirliği içinde eğitim programları geliştirmek, programları Türkçeleştirmek, Türkiye’de uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak. Ailelerin ve Down sendromlu her yaştan insanların bilgilendirilmesine ve eğitimine yönelik çalışmalar yapmak, danışmanlık vermek.
 • Yurt dışında ve yurt içinde Down sendromu ve diğer engelliler  ile ilgili birliklere, federasyonlara üye olmak, temsilcilikler almak, çalışmalarına katılmak, işbirliği yapmak, gerekli gördüğü dernek, vakıf ve federasyon gibi kuruluşları kurmak.
 • Derneğin amacı ile ilgili yasaları geliştirmek için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak, devlet kurumları ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak.
 • Ulusal ve uluslar arası düzeyde kongre, seminer, panel, çalıştay, yürüyüş, kurs vb. organize etmek, bunlara katılmak.
 • Yazılı basın, radyo, TV, internet ve diğer medya vasıtasıyla ile Down sendromu hakkında tanıtım yapmak, bilgi sağlamak ve farkındalık artırmak amaçlı, kitap, tanıtım, kitap, dergi, broşür, ilan vb. yayınlar çıkarmak.
 • Down sendromlu insanların okuma ve çalışma imkanlarını çoğaltıcı faaliyetler yapmak.
 • Down sendromlu insanların topluma entegre yaşamlarına yönelik çalışmalar yapmak ve gereken fiziki, maddi ve eğitimsel destekleri sağlamak.
 • Rehabilitasyon merkezi, okul, kurs, yuva, yurt, sağlık kurumları, dershane, eğitim ve kültür evi, kitaplık, kütüphane, çocuk ve gençlik kulüpleri ve benzeri eğitsel ve soyal kuruluşlar, sportif etkinlikler için yerleşik alanlar, kamplar, tesisler kurmak ve bunları işletmek.
 • Üyeler arasındaki ilişkiler ve dayanışmayı geliştirmek için lokal, huzurevi, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurmak ve işletmek, bu amacı gerçekleştirmek için taşınmaz edinmek.
 • Amacı doğrultusunda yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, anket ve benzeri araştırmaları yapmak ve yaptırmak.
 • Balo, kermes, yemekli toplantı, sergi, tiyatro, konser, gezi, eşya piyangosu ve benzeri gelir sağlayıcı sosyal etkinliklerde bulunmak.
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumuyla vakıf kurmak.
 • Gerekli görüldüğü durumlarla Down sendromlu bireylere burs vermek.
 • Bütün bu amaçları gerçekleştirmek üzere ile ve ilçelerde, belde ve köylerde şubeler ve temsilcilikler açmak, platformlar, çalışma kolları ve komisyonlar oluşturmak.
 • Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul, gayr-ı menkul, demirbaşlar satın almak.
 • Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb.) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 • Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 • Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden işçi ve işveren sendikalardan ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 • Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Hükümlülükleri ile Üyeliğinin Sona Ermesi

Üyelik ve Koşulları*
Madde 4-
Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek Yönetim Kurulu’nca en geç 30 içinde karar bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca, fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyelik ünvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi*

Madde 5. Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
Çıkma ile: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek.
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
 • Dernek tüzel kişiliğine Yönetim, Denetim ve Genel Kurul üyelerine, yönelik dernek amaçlarına zarar verici beyan ve davranışlarda bulunmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tesbiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları*

Madde 6- Her üyenin; dernek faaliyetlerine ve yönetimine katılma, Genel Kurul’da bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Onursal üyelerin oy kullanma hakkı yoktur.

Üyelerin Yükümlülükleri*

Madde 7. Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti verme borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak Yönetim Kurulu toplantılarında belirlenir.

Diğer yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar
Dernek Organları*
Madde 8. Derneğin zorunlu organları;

Genel Kurul,
Yönetim Kurulu,
Denetim Kurulu’dur.

Dernek Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulu

Madde 9- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 • Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir Ocak ayı içerisinde Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, 3 üyeyi Genel kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede yayınlamak veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı olarak bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulu

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin fesih hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Tüzük uyarınca dernek yıllık aidatını ödemeyen üyeler bu listede yer almaz. Bu üyeler Genel Kurul’da oy kullanamaz. Toplantı yerine gidecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına, imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ile Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyeti’ne kimliklerini göstermelerini ve hazirun listesindeki isimlerinin karışlarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir.

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafında görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri seçimleri gizli oylama ile, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul Toplantı’larına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na 7 gün içerisinde teslim etmekten sorumludur.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 10. Aşağıda yazılı hususlar genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi.
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 • Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası.
 • Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 • Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması.
 • Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
 • Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.
 • Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan Başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
 • Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
 • Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 • Derneğin vakıf kurması.
 • Derneğin fesih edilmesi.
 • Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin inceleyip karara bağlanması.
 • Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerinin kullanılması.
 • Mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerinin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulu’nun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Yönetim Kurulu  yedi asıl ve yedi yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcı, Sekreter, Sayman ve Üyeleri belirler. Yönetim Kurulu Başkanı üst üste üç dönem seçilemez, bir dönem ara ile daha sonra seçilebilir.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan tam üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da oy çokluğu sırasında sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişki işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak.
 • Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya aynî haklar tesis ettirmek.
 • Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube Yönetim Kurullarını görevden almak.
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.
 • Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak.
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak.
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak.
 • Derneğe üye alınmasını veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Başkan’ın Görev ve Yetkileri

Madde 11- Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirlerine bildirilmesini sağlar.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Derneğin yıl sonu itibarı ile faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerini, sonuçlarını, düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurtdışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğin temsilcilik açması halinde temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta Dernek Başkanı’nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Denetleme Kurulu’nun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Madde 12- Genel Kurul’ca, bir sonraki seçim yapılan Genel Kurul’a kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediği, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu Başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirebilir veya teklifte bulunabilir.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta Denetleme Kurulu’nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Yükümler

Derneğin Gelirleri
Madde 13-
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 • Üye aidatı: Bu miktarları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 • Diğer gelirler.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14- Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, derneğin Gelir Vergisi Kanunu’n 94.’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’de örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.


Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul*

Madde 15- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak, bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


Derneğin İç Denetimi

Madde 16- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Deneyim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu, bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.


Derneğin Feshi ve Tasfiyesi*
Madde 17- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulu’n derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üye ve delegelerinin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, Genel Kurul kararıyla tespit edilir. Genel Kurul tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına Genel Kurul tarafından karar verilemezse fesih tarihi itibarı ile derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya Tasfiye Tutanağı da eklenir.


Lokal ve Tesis Açma
Madde 18- Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.


Sandık Kurma

Madde 19- Dernek, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.


Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 20- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.


Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 21- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.


Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 22- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 23-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.


Temsilcilik Açma

Madde 24-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.


Defter ve Kayıtlar

Madde 25- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca, Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.


Hüküm Eksikliği

Madde 26- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


EMİNE GÜN BİLGİN    
FULYA EKMEN        
FERY ELHADEF      
DORET HABİB
JÜLİDE IŞIL BAĞATUR                  
ŞAZİYE SENEM BAŞGÜL              
SEZGİN KARTAL