ETİK KURALLARIMIZ

Derneğimiz tutum ve aksiyonlarında tüm paydaşları için aşağıdaki etik kuralları göz ederek hareket etmektedir.

Adalet: Her paydaşla verimli bir iş birliği sağlayabilmek için paydaşların hassasiyet ve ihtiyaçlarına göre makul düzenlemeler yaparak adil bir çalışma ortamı sağlamak.

Cinsiyet eşitliği: Çalışmalara ve programlara kadınların aktif katılımını sağlamak, güçlenmelerine destek olmak.

Çevre: Yapılan çalışmaların çevreye etkilerini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almak.

Çocukları koruma: Çocuklarla ve onlar için yapılan etkinliklerde çocuğun üstün yararı ilkesini ve kimlik gizliliğini koruyacak önlemeler almak.

Dürüstlük ve tarafsızlık: Çalışmaların ve programların icrasında doğru davranış biçimleri sergilemek, dürüst, adil, eşit ve tarafsız olmak, yalan söylememek.

Erişilebilirlik: Çalışmaların zihinsel özel gereksinimli kişiler tarafından denetlenerek erişilebilirlik açısından yeterliliğini onaylatmak.

Fikirlere Değer Vermek: Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, yaşam tarzı, felsefi inanç, engellilik durumu, din, mezhep, sosyal statü ayrımı yapmaksızın her bireyin fikrinin önemini kabul etmek ve fikir sahibine bu değeri hissettirmek.

Güçlendirme: Çalışmalarda sivil toplum, insan hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kapsayıcılık konularında tüm paydaşların bilgi ve farkındalığını arttıracak içerikler kullanmak.

Hak Temelli Yaklaşım: Tüm çalışmalar hak temelli yaklaşım üzerine inşa edilir.

Kalite: Hizmet verilen tüm alanlarda, çalışanların, faydalanıcıların ve destekçilerin talep, beklenti ve önerilerine uygun, çağın gereklilikleri ile paralel kaliteli hizmet sunulmasını önceliklendirmek.

Kapsayıcılık: Hizmet verdiğimiz alan kapsamındaki herkesi herhangi bir ayrım gözetmeden çalışmalarımızdan fayda sağlamasını hedeflemek. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, yaşam tarzı, felsefi inanç, engellilik durumu, din, mezhep, sosyal statü vb. sebepler dahil hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamak.

Katılımı Desteklemek: Bireyin toplumsal katılımını önleyen kişisel ve çevresel etmenlerin farkında olarak katılımlarını artıracak tedbirler geliştirmek ve paydaşlara bu konuda rehberlik etmek.

Saygı: Hedef kitleye saygı duymak, insan onura yakışır şekilde davranmak ve gerekli düzenlemeleri bu prensiple yapmak.

Sürdürülebilirlik: Nitelik ve fayda açısından kalite değerlerimizi tutturan her çalışmamızın devamını sağlamak.

Şeffaflık: Sağlanan hizmetler, edinilen gelirler ve bu gelirlerin kullanılma biçimleri konusunda bağışçılarına, sponsorlarına, paydaşlarına ve halka karşı şeffaflığı sağlamak.

Yaygınlaştırma: Sürdürülebilir çalışmaların farklı kurumlar, sivil toplum örgütleri ve şehirlerde yaygınlaştırılması ve buralarda en hesaplı şekilde uygulanabilmesi için sistemler geliştirmek.