Engelli Sağlık Kurulu Raporları Nasıl Veriliyor?

Engelli sağlık kurulu raporları 28603 nolu “ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK”[1] maddeleri doğrultusunda verilmektedir.

 

Tanımlar (Madde 4)

Bu yönetmeliğe göre tanımlamalar aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

 1. Ağır engelli: Engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine engelli sağlık kurulu tarafından karar verilen kişilerdir.
 2. Balthazard formülü: Kişinin engel oranı belirlenirken birden fazla engeli olanlar için kullanılan hesaplama şeklidir.
 3. Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir.
 4. Engelli sağlık kurulu raporu: Engelli sağlık kurulunca hazırlanan, kişilerin engel ve sağlık durumu ile kullanım amacını belirten belgedir.
 5. Engellilik sınıflandırması: Önemli bir sağlık öğesi olarak engelliliğin tanımı konusunda ortak ve standart bir dil ve çerçevedir.

 

Engelliliğin sınıflandırması (Madde 5)

Engellilere ilişkin sınıflandırma çalışmalarında, sınıflandırma sistemi olarak; Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık ve sağlıkla ilgili durumların tanımlanması için ortak standart bir dil ve çerçeve oluşturmak amacı ile geliştirilen ve insanın işlevselliği ve kısıtlılıklarla ilgili durumlarının tanımlanmasını sağlayan çok kapsamlı uluslararası bir sınıflandırma sistemi olan İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması esas alınır.

 

Engelli Sağlık Kurulu Kimlerden Oluşur? [2] (Madde 6)

İç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi veya ortopedi, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından oluşur.

Engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumunda, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunması halinde, bu uzmanın engelli sağlık kurulunda yer alması zorunludur.

Değerlendirilecek engel, burada sayılan uzmanlık dallarının dışında ise ilgili dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır. Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.

Sadece bir organ ya da sistemi ilgilendiren engeli bulunanlar için engelli sağlık kurulu, o engeli ilgilendiren branştan üç uzman ile oluşturulabilir. Bu kurulun başkanlığını ilgili şef ya da anabilim dalı başkanı yürütür.

Engelli sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumlarını ve hakem hastaneleri Sağlık Bakanlığı belirler ve internet sitesinde yayımlar.

 

Engelli Sağlık Kurulu Raporunun Doldurulması (Madde 9)

Sağlık kurulu raporunun eksiz doldurulması ailenin sorumluluğunda değildir. Bu sorumluluk raporu veren kurula aittir. O sebeple burada raporun nasıl doldurulacağı ile ilgili tüm maddeler yazılmamıştır. Tüm yönetmeliğe 2 nolu dipnottaki linkden ulaşabilirsiniz. Burada raporu alan kişiler olarak bizleri ilgilendiren 4 önemli madde bulunmaktadır. Bu maddelerin sağlık kurulu raporlarımızı teslim alırken göz önüne alınıp alınmadığını dikkat edelim.

 1. Engelli sağlık kurulu raporunun sonucu bölümünde yer alan “Ağır Engelli” kısmında evet ya da hayır ifadesi yazılarak kişinin durumu belirtilir ve bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmaz. (5.bendi)
 2. Engelli sağlık kurulu raporunun ilgili kısmına kişinin engel grubu belirtilir. Gerektiğinde birden fazla engel grubu işaretlenir. Bu kısım boş bırakılmaz. (6.bendi)
 3. Kişinin engel durumunun zaman içinde değişme ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği durumlarda kişinin mevcut durumu esas alınarak süreli rapor düzenlenir. (7.bendi)
 4. Engelli sağlık kurulu raporlarının kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi iş gününde tamamlanarak ilgiliye verilmesi esastır. (8.bendi)

 

Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz[3] (Madde 10)

 1. Engelli sağlık kurulu raporuna; engelli, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir.
 2. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk engelli sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur.
 3. İl sağlık müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir.
 4. İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen engelli sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir.
 5. Engelli sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve engelli sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

 

Engellilik oranı belirleme hakkındaki ek belgeye ulaşmak için buraya tıklayın!

 

 

 


[1] Yazıdaki bilgiler bu yönetmelikten alınmıştır. Yalnız yönetmelikte geçen Özürlü kelimesi yazımızda Engelli olarak, Özür kelimesi de engel olarak değiştirilmiştir. (Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28603)

[2] Kurul başkanları ile ilgili 2 maddeye burada yer verilmemiştir. Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için buraya tıklayın!

[3]Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri burada yer almamaktadır. Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için buraya tıklayın!